Informace pro rodiče

Scházení dětí

 • Děti docházejí do mateřské školy od 6.45 do 8.30 hodin.
 • Po dohodě (telefonem nebo den předem) je možné přivést dítě kdykoliv během dne.
 • Od 6.45 do 7.30 se všechny děti scházejí v jedné třídě.
 • Od 7.30 hodin se děti rozdělují do svých tříd, kde probíhá další výchovná činnost.

Rozcházení dětí

 • Děti odcházejí domů buď po obědě mezi 12.30 – 12.45 hodin
 • nebo po odpoledním odpočinku od 14.30 hodin.
 • Od 15.45 hod. se děti opět sejdou v jedné třídě.
 • Provoz školy je ukončen do 16.45 hodin.

Vydávání dětí

Děti si rodiče vyzvedají osobně, nebo osoby, které rodiče pověří tímto úkonem písemnou formou. Jiné osobě, která nebude takto pověřena k vyzvedávání dětí, nebude dítě vydáno. Pověření k vyzvedání dětí – zde.

Provoz v době školních prázdnin

V době školních prázdnin je provoz mateřské školy vždy omezen. Omezení je vždy oznámeno na počátku kalendářního roku v mateřské škole a na internetu.

Zabezpečení školy

Škola je zabezpečena vstupním systémem SAFY, který umožňuje vstup do budovy pouze na základě otisku prstu nebo ID karty (čipu). Informace o systému SAFY zde.

Tiskopis: Souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů

Tiskopis: Informace o zpracování osobních údajů (ID karta-čip)

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání

Statutární město Olomouc stanovilo úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 600,- Kč měsíčně/dítě.
Směrnice týkající se úplaty za vzdělávání je Vám k dispozici na stránce O NÁS – DOKUMENTY.

Úplata je splatná buď bezhotovostně formou platebního příkazu do 10. dne v konkrétním měsíci nebo v hotovosti ředitelce školy do 15. dne v měsíci.

Od této úplaty jsou v souladu se zákonem osvobozeny děti vzdělávající se v posledním (třetím) ročníku MŠ, a děti se školním odkladem.

Pro bezhotovostní platbu:
Zřídit trvalý příkaz k úhradě na: 600,-Kč/dítě a měsíc do 10. dne v měsíci.

Číslo účtu: 1805652369 / 0800

Placení stravného

Stravné u dětí do 6 let činí:
celodenní: 52,-Kč, polodenní: 41,-Kč, ranní svačina: 15,-Kč.

U dětí se školním odkladem činí stravné (od 7 let):
celodenní: 57,-Kč, polodenní: 46,-Kč, ranní svačina: 15,-Kč.

Platba stravného musí být provedena do doby splatnosti (20. den v měsíci na následující měsíc) a to buď složenkou, příkazem k účtu nebo inkasem. Jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování do posledního dne v měsíci, nebude následující den dítě do MŠ přijato z důvodu, že dítě na 1. den následujícího měsíce nemá stravu. (§ 4 odst. 1 vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání)

Pro bezhotovostní platbu:
Číslo účtu jídelny: 1805650339 / 0800.
Inkaso: svolení k inkasu – limit do 1.000,-Kč, potvrzení o svolení k inkasu (s číslem účtu plátce) odevzdat v MŠ. Inkaso z účtu se provádí k 20. dni v měsíci na měsíc následující.

Režim dne

Výchovná činnost je prováděna průběžně dle cílů a úkolů výchovných plánů jednotlivých tříd. Hry a činnosti dětí nejsou striktně časově omezeny. Po celý den dodržujeme sebeobslužný pitný režim dětí.

6.45 – 8.50

příchod dětí do mateřské školy, předání dětí pedagogickým pracovníkům, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry, individ. logopedickou prevenci, pohybové aktivity (řízená tělovýchovná chvilka), aktivity dětí řízené pedagogem (individuální, skupinové)

8.50 – 9.20

průběžná samoobslužná přesnídávka podle potřeb dětí, osobní hygiena

9.20 – 9.50

motivace, didakticky cílené činnosti dle týdenního tematického plánu, sebehodnocení, vzájemná diskuze a výběr námětů pro další činnosti (aktivity řízené pedagogem – individualizovaná, skupinová a frontální práce s dětmi)

9.50 – 11.50

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost – v letních měsících již dříve – od 9.20 h.

11.50 – 12.30

společný oběd, osobní hygiena, čištění zoubků, převlékání do pyžam

12.30 – 14.10

pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidové činnosti s tematickým zaměřením pro nespící děti

14.10 – 14.30

osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.45

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě.

Potřeby dětí do MŠ

 • papuče na přezutí, uzavřené, s pevným klínem
 • tričko, hrací kalhoty do pasu s kapsou nebo děvčátka zástěrku s kapsou a s předním zapínáním (vše volné a pohodlné, vhodné k sebeobsluze)
 • pyžamo (výměna 1x týdně)
 • pevnou sportovní obuv na přezutí na pobyt venku (zahradu)
 • oblečení na převlečení k pobytu venku (na zahradě) podle počasí (i starší, může se zašpinit!)
 • k pobytu venku reflexní vesta
 • stálé náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, punčocháče, ponožky) ve skříňce
 • pokrývku hlavy k pobytu venku – podle počasí
 • v případě deštivého počasí – pláštěnku (ne deštník)
 • zubní kartáček (nutné asi po půl roce vyměnit za nový)
 • plastovou nádobku na pitný režim (kelímek, hrníček…), může být s motivem, aby si jí dítě samo poznalo, nebo podepsaná na dně.
V průběhu školního roku (množství podle možností rodičů):

 • toaletní papíry
 • sadu papírových kapesníků (krabice s možností vyjmutí jednotlivých kapesníků)
 • tekutá dětská mýdla
 • zubní pasty
 • vlhčené toaletní ubrousky, vhodné ke splachování

Přijímaní dětí

Děti jsou do MŠ přijímány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění, a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění. Do mateřské školy se přijímají děti řádně proočkované podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

V případě volného místa mohou být děti přijaté i v průběhu školního roku.

Zápis dětí

Vyhláška o školských obvodech – Olomouc

Tiskopis – Žádost o přijetí dítěte

Tiskopis – Evidenční list dítěte

Tiskopis – Přihláška ke stravování

Tiskopis – Vstupní dotazník pro rodiče